Međunarodni dan interseks osoba

Prvo pitanje koje većina roditelja dobija kada se rodi dete: “Da li je muško ili žensko?” Za neke roditelje odgovor nije tako jednostavan…

Foto: Un Free & Equal

Međunarodni dan svesti o međupolnim (interseks) osobama obeležava se 26. oktobra, koji je uspostavljen kao dan sa ciljem da se šira javnost upozna sa tim na koji način su ugrožena ljudska prava međupolnih osoba. Na taj dan, 1996. godine, održan je prvi protest međupolnih osoba u Americi tokom konferencije pedijatara koji su se bavili ovom temom.

Zahtevi koji su izneti tada, bili su poziv na političku akciju, kako bi se zaustavila stigma, veo tajnosti u vezi sa ovim pitanjem, kao i neželjeni medicinski zahvati na međupolnim bebama i deci.

I danas, u Srbiji i regionu, malo roditelja je upoznato sa tim šta znači živeti kao međupolna osoba. Često su doktori ti koji sugerišu roditeljima da vrše uglavnom nepotrebne zahvate na genitalijama dece, koje odstupaju od uobičajenih, kako bi detetov pol “prilagodili” onome na šta je društvo naviklo. To u većini slučajeva izaziva sterilitet i utiče na mentalno zdravlje dece kojima je narušeno pravo na dostojanstvo i autonomiju.

Foto: Befem

Trenutni zakoni u Srbiji ne prepoznaju ove osobe i ne omogućavaju im da žive kvalitetan i dostojanstven život. Organizacija XY spectrum zalaže se za unapređenje položaja međupolnih osoba.

Međupolne (interseks) je krovni termin za osobe rođene sa varijacijama polnih karakteristika, hromozoma i/ili hormona koji ne moraju odgovarati društvenim i medicinskim očekivanjima. Tačnije rečeno, interseks osobe su rođene sa fizičkim ili biološkim polnim karakteristikama (poput polne anatomije, reproduktivnih organa, hormonskih obrazaca i/ili hromozomskih obrazaca) koji se ne poklapaju sa tipičnim definicijama muškog odnosno ženskog tela.

Sa ciljem smanjenja diskriminacije i podizanju nivoa informisanosti o ljudskim pravima interseks osoba, XY Spektrum i Kancelarija Stalne koordinatorke UN u Srbiji pokreću kampanju “Free & Equal”.

“Na Balkanu, nažalost, nije jednostavno odgajati dete kao rodno neutralno, dete koje nije ni dečak ni devojčica, odgovarati na pitanja rodbine i komšiluka ,,Da li je to dečak ili devojčica?” sa ,,Ni jedno ni drugo/Još uvek ne znamo” ili samo prećutati odgovor.  Ako stručnjaci smatraju da je medicinski tretman neophodan, roditelje treba obavestiti o zdravstvenim posledicama i rizicima obavljanja intervencija, a posebno, mogućnost odlaganja operacija koje nisu od vitalnog značaja do trenutka kada je to pravovremeno – jer je to najbolji ishod za pacijenta.”, kaže dr Katarina Maksimović, specijalistkinja psihijatrije.

U tri faze, kampanja će biti sprovedena na celoj teritoriji Republike Srbije, a projektne aktivnosti uključuju informativne tekstove, produkciju video materijala koji će biti promovisani na društvenim mrežama, kao i pojedine javne aktivnosti kojima će se podići vidljivost same kampanje. Ciljne grupe kampanje predstavljaju šira javnost, predstavnici i aktivisti civilnog društva i javnih vlasti, nezavisne državne institucije, kao i predstavnici medija koji igraju ključnu ulogu u podizanju svesti o problemima kojima se sustreću interseks osobe.

Ponekad kada se beba rodi, jednostavno je identifikovati da je interseks zbog telesnih karakteristika. Povremeno interseks bebe imaju spoljne genitalije koje izgledaju jasno ženske odnosno muške, ali unutrašnje genitalije se mogu razlikovati, mogu biti neadekvatno formirane ili nepostojeće. U nekim slučajevima, interseks stanje/telo može se otkriti tokom detinjstva, u pubertetu, a čak i u odraslom dobu. Teško je pouzdano utvrditi broj rođene interseks dece. Neke procene se kreću od 1 na 200 do 1 na 2000 rođenih. Podatak Ujedinjenih nacija je da 1.7% osoba može biti rođeno sa nekim od interseks varijacija. Problem sa preciznijim određivanjem broja interseks osoba je u tome što se određene interseks varijacije ne vide na rođenju. Takođe, pošto o interseks varijacijama govorimo kao o kontinuumu, a ne kao diskretnim kategorijama, pojedini autori ubrajaju različita stanja u interseks, a neka izostavljaju.

Međupolni ljudi mogu imati srećan život i detinjstvo što pokazuje ova priča.

Više informacija možete naći na sajtu XY spectrum, kao i na Fejsbuk i Instagram profil.

“U Republici Srbiji ne postoje zakoni ili podzakonski akti koji eksplicitno regulišu položaj interseks osoba. Zakon o zabrani diskriminacije ne prepoznaje polne karakteristike kao lično svojstvo i osnov za diskriminaciju. Takođe ne postoje ni odgovarajući podzakonski akti, u to spadaju i medicinski protokoli, ali i procedure nadležnih organa uprave, kojima bi se precizno regulisao položaj interseks novorođenčadi niti njihov položaj tokom razvoja i rasta”, rekao je Vuk Raičević, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava.